Anunţ pentru ocuparea funcţiei vacante de medic epidemiolog

www.cjraesibiu.ro

Centrul de Sănătate Publică municipiul Chişinău anunță inițierea concursului privind ocuparea funcției vacante de medic epidemiolog în secția Epidemiologia generală a bolilor transmisibile, grup parazitologie.

Cerințele postului:

– cetățean al Republicii Moldova sau al altor state cu domiciliul și permis de lucru în RM,

– studii superioare în domeniu,

– studii postuniversitare,

 – categorie superioară de calificare în domeniul de specialitate,

– vechime în muncă în domeniu nu mai puțin de 2 ani și experiență în managementul sanitar,

– cunoașterea limbilor română și rusă (cunoașterea unei limbi străine va constitui un avantaj),

– lipsa antecedentelor penale, a sancțiunilor disciplinare și administrative,

– cunoașterea cadrului legislativ în domeniu,

– reputație ireproșabilă,

– apt de muncă, fizic și psihic,

– competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar cu următoarele acte:

  1. cererea pentru participare la concurs scrisă în formă liberă,
  2. copia actului de identitate,
  3. copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă deținerea gradului știinșific, a categoriei de calificare, susținerea unor cursuri de specializări și instruiri, publicații etc.,
  4. copia carnetului de muncă,
  5. cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale,
  6. certificatul medical,
  7. curriculum vitae,
  8. referințe de la locurile anterioare de lucru

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor.

Termenul de depunere a dosarului de participare la concurs este 13.03.2017. Dosarele vor fi depuse la Serviciul resurse umane al Centrului de Sănătate Publică municipiul Chişinău, str. A. Hâjdeu 49, de luni până vineri, între orele 8.00 – 16.00.

Persoana de contact – Ursachi Adrian, șef Serviciu resurse umane, telefon 022 574-390

Fisa_postului_pentru_functia_de_Medic_epidemiolog 

© 2018 Centrul de Sănătate Publică.